Creative Commons -lisenssi

Johdanto

Kurssi on jo ohjelmointia hallitseville tarjoitettu johdanto ohjelmistotuotantoon, eli systemaattiseen tapaan tehdä hieman laajempia ohjelmistoja useamman hengen tiimissä ulkoiselle asiakkaalle. Erityinen paino kurssilla on niin sanotuissa ketterissä ohjelmistotuotantometetelmissä.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisikin omata riittävät tiedolliset ja tekniset valmiudet toimia juniorikehittäjän roolissa pienessä ohjelmistotiimissä, esimerkiksi Tietojenkäsittelytieteen osaston opintojaksolla ohjelmistotuotantoprojekti.

Hieman tarkemmin eriteltynä, suoritettuaan kurssin opiskelija

 • tuntee ohjelmistoprosessin, erityisesti ketterän prosessin vaiheet
 • tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä ohjelmistotuotantoprosessissa
 • ymmärtää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen vastuut ja luonteen ketterässä ohjelmistotuotannossa
 • ymmärtää ohjelmiston laadunhallinnan perusteet
 • osaa toimia ympäristössä, jossa ohjelmistokehitys tapahtuu hallitusti ja toistettavalla tavalla

Kurssin suorittaminen ja arvostelu

Kurssi koostuu kolmesta komponentista, luennoista, laskuharjoituksista ja miniprojektista

Luennot

Kurssilla on 10 luentoa ja 3 vierailuluentoa. Luennoilla käydään pääasiassa läpi ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistöä ja teoriaa, samaa asiaa mihin tämä materiaali keskittyy.

Laskuharjoitukset

Kurssiin liittyy viikottaiset laskuharjoitukset. Tehtäviä harjoituksissa on kahden tyyppisiä.

Luennoilla ja tässä materiaalissa käytävää teoriaa kertaavat viikoittaiset monivalintatehtävät.

Toinen osa tehtävistä käsittelee ohjelmistotuotantoon liittyviä teknisempiä asioita, kuten versionhallintaa, testaamista ja ohjelmistojen konfigurointia.

Kunkin viikon tehtävien deadline on sunnuntaina klo 23:59. Laskuharjoitusten oletettu kuormittavuus on noin 8 tuntia ensimmäisen kolmen viikon aikana ja 4 tuntia jälkimmäisinä viikkoina.

Miniprojekti

Kurssin loppupuolella, viikoilla 4-7 järjestetään miniprojekti, eli ryhmässä tehtävä pieni harjoitustyö, jonka pääasiallisena tehtävänä on projektinhallinnan harjoittelu.

Kukin miniprojektiryhmä koostuu 4-6 opiskelijasta, ryhmillä on myös asiakas jota ryhmä tapaa viikoittain. Ensimmäisellä viikolla asiakastapaamiseen tulee varata 90 minuuttia, jälkimmäisillä 30 minuuttia.

Kurssin lopussa on miniprojektien yhteinen 2h kestoinen demotilaisuus.

Miniprojekteissa työskentelyyn tulee varata yhteensä noin 6 tuntia aikaa viikossa.

Kurssin läpäisyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu tai hyväksiluettu miniprojekti

Miniprojektin hyväksilukeminen

Miniprojektiin osallistuminen ei ole välttämätöntä, jos täytät työkokemuksen perusteella tapahtuvan ohjelmistotuotantoprojektin hyväksiluvun edellyttävät kriteerit.

Kriteerit selviävät täältä kohdasta Laaja suoritus: Ohjelmistotuotantoprojekti

Jos hyväksiluet miniprojektin työkokemuksella, kerro asiasta välittömästi emailitse.

Kurssin arvostelu

Kurssilta on jaossa yhteensä 40 pistettä, jotka jakautuvat eri komponenttien kesken seuraavasti

 • laskarit 10 pistettä
  • luentoihin liittyvät monivalintatehtävät 2 pistettä
  • viikoittaiset ohjelmointi/versionhallinta/konfigurointitehtävät 8 pistettä
 • miniprojekti 8 pistettä
 • koe 22 pistettä

Arvosanaan 1 riittää 20 pistettä, arvosanaan 5 tarvitaan 36 pistettä.

Läpipääsy edellyttää lisäksi miniprojektin hyväksyttyä suoritusta (tai hyväksilukua) ja vähintään puolta kokeen pisteistä.

Luennot - laskuharjoitukset - miniprojekti

Kurssi siis sisältää kolme pääkomponenttia, luennot, viikoittaiset laskuharjoituset sekä miniprojektin. Komponentit ovat luonteeltaan melko erilaisia, ja se on joskus aiheuttanut hämmennystä opiskelijoiden keskuudessa.

Kurssin luennoilla keskitytään pääosin ohjelmistokehityksen teoriaan ja käsitteistöön.

Laskareista monivalintatehtävät liittyvät kunkin viikon luentoihin. Versionhallintaa, ohjelmistojen konfigurointia, testausta ja ohjelmointia käsittelevien teknisempien tehtävien aihepiirejä ei taas luennoilla käsitellä oikeastaan ollenkaan (poislukien testaukseen liittyvä teoria).

Miniprojektin ideana taas on yhdistää luentojen teoria ja laskareissa käsitellyt teknisemmät asiat, ja soveltaa niitä käytännössä pienessä ohjelmistoprojektissa.

Kokeessa suurin paino tulee olemaan teoriassa ja sen soveltamisessa käytäntöön. Laskareiden teknisimpiä asioita, kuten versionhallintaa ei kokeessa tulla kysymään. Tarkemmin kokeesta ja siihen valmistautumisesta kurssin viimeisellä luennolla.

Kuten kohta tulemme näkemään, ohjelmistotuotanto kattaa suuren kirjon erilaisia asioita alkaen ihmisten johtamisesta aina teknisimpiin komentoriviltä suoritettaviin operaatioihin asti. Sama heijastuu myös kurssin rakenteessa, kurssilla on eri henkisiä komponentteja, näistä mikään ei ole muita tärkeämpi, kullakin on oma painoarvonsa kurssin arvostelussa. Teoria-asioita arvioidaan koemenestyksen perusteella, käytännöllisimpiä asioita taas “jatkuvana arviona” laskareista kertyvien pisteiden ja miniprojektissa suoriutumisen perusteella.